Voortgang Atelier en Clubhuis maart 2018

Voortgang Atelier en Clubhuis; 
Renovatie Veldschuur naast de oprijlaan naar Kasteel Heeze; 
Stand van zaken Bestemmingsplan Buitengebied Heeze
Het plan rondom de Veldschuur wordt nu, na goedkeuring door de gemeenteraad, doorgestuurd naar de Provincie. 
Een en ander conform de zienswijze op het Bestemmingsplan, dat in oktober 2018 werd ingediend.
De Provincie heeft 6 weken de tijd om op het plan te reageren met bijvoorbeeld een aanwijzing.
Daarna gaat het naar de Raad van Staten, waar de belanghebbenden 6 weken de tijd hebben voor het indienen van een bezwaar.
Een aantal buurtbewoners maakt zich hard om tegen het plan in het geweer te komen. Zij zijn het niet eens met de plaatsing van een tweetal schutsbomen door het Gilde.
Mocht er een bezwaarschrift door hen ingediend worden dan verwachten we een vertraging op de realisatie van het plan van minimaal een jaar.
Op verzoek van de Gemeenteraad wordt er gezocht naar een alternatieve plaats voor de schutsbomen. Zie ook persbericht dd.: 6 maart in het Eindhovens Dagblad.
Wij hopen dat de buurtbewoners samen met het Gilde, Het Kasteel en de Kunstkring willen kiezen uit de nu voorliggende twee alternatieven voor plaatsing van de schutsbomen.
 
       ----------------------------------------------------------------------
 
 
 
 


Rapportering voortgang nieuw atelier
 
Voortgang actiepuint uit de Algemene Leden Vergadering 2016

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is gerapporteerd over de voortgang van het project Veldschuur, dat inmiddels een nieuwe werktitel gekregen heeft.

Kunst en Cultuur Centrum Eymerick

Vooronderzoek naar het ombouwen van

de Veldschuur in het voorterrein van het landgoed kasteel Heeze tot een Kunst en Cultuur Centrum Eymerick


Het overleg hierover wordt gevoerd met:
-Stichting Kasteel Heeze
-Vereniging Kunstkring Eymerick
-Vereniging Gilde Sint Agatha

Een en ander wordt ondersteund door de Koninklijke Heide Maatschappij Foundation.

Inmiddels zijn we zo ver dat er een voorlopige lay-out is gemaakt, waaruit blijkt dat alle drie de partijen hun eigen aandeel in het gebouw zullen gaan krijgen.
Er is een voorlopige kostenraming opgesteld gebaseert op offertes.
De gemeente Heeze-Leende heeft toegezegd het voorstel in het voorliggende bestemmingsplan voor het Buitengebied op te gaan nemen.


 Het projectteam voor de Kunstkring bestaat uit:
Sjaak van Gaken (vz), Henk vd Brink, Joop Verhees, Jan van den Akker en Jose Wouters


Samenvatting van de zoektocht die hieraan vooraf ging


 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)  van 2014 werd besloten op zoek te gaan naar een nieuw atelier, omdat de gemeente aangekondigd had dat zij het voornemen heeft het gebouw van de v.m. Brandweerkazerne te gaan ontwikkelen voor een nieuwe functie in het kader van het Centrumplan Heeze.
 
Door het bestuur werd een werkgroep ingesteld voor het vaststellen van een Programma van Eisen (PvE) en het kiezen van een locatie

Er zijn   drie locaties bekeken en beoordeeld.

In de AlgmeneLleden Vergadering 2015 is de keuze voorgelegd om voor de Veldschuur in het voorterrein van Kasteel Heeze te kiezen.
Het aanvankelijke eisenpakket is door het iteratie proces tijdens de zoektocht naar een gepaste locatie bijgesteld. En ziet er in hoofdlijnen, als volgt uit:  

  • een ruimte voor de schilders, tevens clubhuis en ruimte voor lezingen, bijeenkomsten van de Kunstkring, e.d.,  met een oppervlakte van ca 65 m2, met een bar/keukentje, en een berging;
  • een ruimte voor het handmatig beeldhouwen, ca 50 m2 groot, met een berging;
  • een toiletvoorziening; 
  • alle activiteiten bereikbaar voor rolstoelgebruikers;
  • ca 10 parkeerplaatsen;
  • zonder overlast naar de omgeving.

Op basis van de accoord bevinding is er vervolgens in overleg met de Stichting Kasteel Heeze en de vereniging Gilde St Agatha verdere uitwerking gegeven aan het idee.
Een en ander in nauw overleg met de Gemeente Heeze-Leende en ondersteund door de KNHM-Foundation
Info
www.kunstkringeymerick.nl
info@kunstkringeymerick.nl
Rabobank: NL41RABO0159794498
KvK: 17158658
Atelier
Kunst-Kazerne
Jan Deckersstraat 4
5591 HS Heeze
Correspondentieadres
Kunstkring Eymerick
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Voorzitter
Dhr. Sjaak van Galen
P. Theeuwenlaan 10
5591 EJ Heeze
Secretaris
Dhr. Henk van den Brink
Faramir 21
5663 SH Geldrop
Penningmeester
Mw. José Wouters
Kruis 24
5591 LA Heeze


© 2018 Copyright Kunstkring Eymerick | Contact